THE STAR CINEMA


地址:香港新界西貢將軍澳唐賢街9號地下(部份)第一層(部份) 及第二層(部份)THE STAR CINEMA    香港新界西貢將軍澳唐賢街9號地下(部份)第一層(部份) 及第二層(部份)THE STAR CINEMA
牌照別 :  公眾娛樂場所牌照(戲院/劇院)牌照

資料集

名稱: 香港行業牌照
資料描述: 行業牌照(包括公眾娛樂場所、商營浴室、泳池、屠房、厭惡性行業、殯儀館及殮葬商)
類別: 生活
最後更新時間: 2017/11/15相似資料

THE STAR CINEMA

香港新界西貢將軍澳唐賢街9號地下(部份)第一層(部份) 及第二層(部份)THE STAR CINEMA     香港新界西貢將軍澳唐賢街9號地下(部份)第一層(部份) 及第二層(部份)THE STAR CINEMA

附近商家推薦