1.NEWAY KARAOKE B ...

  

香港九龍九龍城太子道西440 NEWAY KARAOKE BOX

2.快樂城

  

香港九龍城何文田?何文田商場2 快樂城

3.合昌

  

香港九龍城福佬村道87號地下 合昌

4.美國冒險樂園

  

香港九龍九龍城賈炳達道128號 美國冒險樂園